laco.lead1.eu logo
začnI Dnes !  
online program
osobný tréning
šípky - laco.lead1.eu - úvod

Všeobecné obchodné podmienky

(ďalej len „VOP“)

Článok I.

Vymedzenie pojmov

1. Prevádzkovateľom internetovej stránky w w w .laco.lead1. e u (ďalej len „stránka“) je Ladislav Kindernay – LEAD 1, IČO: 43 330 347, miesto podnikania: Rudlovská cesta 52, 974 01 Banská Bystrica, tel. č.: +421 907 831 811, e-mail: laco.lead1.eu (zavináč) gmail.com, ktorý je zároveň dodávateľom služieb ponúkaných na stránke (ďalej len „dodávateľ“).
2. Dodávateľ služieb je v zmysle platných právnych predpisov oprávnený na výkon činnosti: tréner vo fitnes a kulturistike.
3. Objednávateľom je každý návštevník stránky, ktorý vyplní a odošle vstupný formulár za účelom získania niektorej z  ponúkaných služieb na stránke za odplatu.

Článok II.

Charakteristika poskytovaných služieb a definície pojmov

1. Dodávateľ ako tréner vo fitnes a kulturistike ponúka na stránke poskytovanie nasledujúcich služieb: profesionálne zostavenie programu na mieru objednávateľa podľa údajov uvedených objednávateľom o jeho osobe vo vstupnom formulári, obsahujúceho tréningový a/ alebo stravovací a suplementačný plán, s cieľom zmeny postavy objednávateľa. Zmena postavy spočíva v jej formovaní a to buď a) v náraste svalovej hmoty a sily alebo b) v úbytku tuku a znížení telesnej hmotnosti.
2. Podľa výberu objednávateľa vypracuje dodávateľ na mieru pre objednávateľa:

 • program obsahujúci stravovací plán, suplementačný plán a tréningový plán a to:
 • na úbytok podkožného tuku a znížení telesnej hmotnosti,
 • alebo na nárast svalovej hmoty a sily.
Objednávateľ má na výber nasledujúce typy programu:
 • Základ: vypracovanie stravovacieho plánu, suplementačného plánu a tréningového plánu bez ďalšej podpory trénera, cena: 47,- EUR,
 • Štandard: vypracovanie stravovacieho plánu, suplementačného plánu a tréningového plánu s e-mailovou podporou trénera, cena: 90,- EUR,
 • Prémium: vypracovanie stravovacieho plánu, suplementačného plánu a tréningového plánu s e-mailovou a telefonickou podporou trénera, cena: 135,- EUR;
alebo
 • stravovací plán (bez tréningového plánu) a to:
 • na úbytok podkožného tuku a znížení telesnej hmotnosti,
 • alebo na nárast svalovej hmoty a sily.
Objednávateľ má na výber nasledujúce typy stravovacieho plánu:
 • Základ: vypracovanie stravovacieho plánu bez ďalšej podpory trénera, cena: 32,- EUR,
 • Štandard: vypracovanie stravovacieho plánu s e-mailovou podporou trénera, cena: 76,- EUR,
 • Prémium: vypracovanie stravovacieho plánu s e-mailovou a telefonickou podporou trénera, cena: 120,- EUR;
alebo
 • tréningový plán na formovanie postavy pre ženu alebo pre muža (bez stravovacieho plánu).
Objednávateľ má na výber nasledujúce typy tréningového plánu:
 • Základ: vypracovanie tréningového plánu bez ďalšej podpory trénera, cena: 18,- EUR,
 • Štandard: vypracovanie tréningového plánu s e-mailovou podporou trénera, cena: 63,- EUR.

Článok III.

Cena

1. Dodávateľ poskytuje ponúkané služby za odplatu, ktorou je cena uvedená pri špecifikácii jednotlivých služieb.
2. Všetky ceny uvádzané na stránke pri špecifikácii jednotlivých služieb („Ponuka on-line služieb“) sú konečné. Dodávateľ je platca DPH.
3. Dodávateľ a objednávateľ sú viazaní cenou uvedenou na stránke v momente odoslania vyplneného vstupného formulára kliknutím na ikonu „ODOSLAŤ“ objednávateľom (ďalej aj ako „objednávka“).

Článok IV.

Dodacie a platobné podmienky

1. Objednávateľ vyplní krátky úvodný formulár uvedený v Úvode stránky a vyplnený úvodný formulár odošle kliknutím na ikonu „Pokračovať“. Následne stránka ponúkne objednávateľovi na vyplnenie podrobnejší vstupný formulár, podľa ním zvolenej služby v úvodnom formulári. Pre riadne poskytnutie služby je potrebné vyplniť požadované údaje vo vstupnom formulári čo najpodrobnejšie a najpresnejšie a zároveň vybrať si typ služby (Základ, Standard alebo Prémium). Vyplnený vstupný formulár objednávateľ odošle kliknutím na ikonu „Objednávka s povinnosťou platby“. Kliknutím na ikonu „Objednávka s povinnosťou platby“ objednávateľ výslovne potvrdzuje, že je oboznámený s tým, že súčasťou objednávky je povinnosť zaplatiť cenu za objednané služby.
2. Objednávateľ je povinný zaplatiť za objednanú službu cenu, ktorá sa mu zobrazí na stránke po vyplnení vstupného formulára a kliknutí na ikonu „Objednávka s povinnosťou platby“, spolu s pokynmi na úhradu (t. j. číslo účtu a variabilný symbol). Objednávateľ vyplnením vstupného formulára a kliknutím na ikonu „Objednávka s povinnosťou platby“ súhlasí s cenou ním objednanej služby, jeho objednávka sa stáva pre neho záväznou a vzniká jeho povinnosť zaplatiť cenu objednanej služby.
3. Na e-mail uvedený objednávateľom v úvodnom formulári príde automaticky objednávateľovi potvrdzujúca správa, obsahujúca:
a) potvrdenie prijatia objednávky dodávateľom,
  b) proforma faktúru dodávateľa obsahujúcu špecifikáciu objednanej služby, cenu, fakturačné a platobné údaje,
4. Dodávateľovi vznikne povinnosť poskytnúť objednávateľovi objednanú službu až zaplatením ceny objednávateľom v celom rozsahu. Objednávateľ je povinný zaplatiť cenu za objednanú službu najneskôr do 7 dní odo dňa vykonania objednávky. Cena sa považuje za zaplatenú riadne a včas jej pripísaním na účet dodávateľa v celom rozsahu najneskôr siedmy deň odo dňa odoslania vstupného formulára, pričom deň odoslania vstupného formulára sa do tejto lehoty nezapočítava. V prípade, ak objednávateľ nezaplatí cenu za objednanú službu riadne a včas, má sa za to, že od zmluvy odstúpil a zmluva o poskytovaní služieb zanikne od počiatku.
5. Dodávateľ je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa zaplatenia ceny v celom rozsahu, nie však skôr ako uplynie 14-dňová lehota objednávateľovi na odstúpenie od zmluvy, elektronicky na e-mail objednávateľa uvedený v úvodnom formulári, zaslať objednávateľovi objednaný program alebo plán, vypracovaný na mieru objednávateľa podľa údajov uvedených objednávateľom vo vstupnom formulári, ak sa zmluvné strany nedohodli inak. Dodávateľ v e-maily zároveň uvedie rady a typy ako čo najefektívnejšie využívať vypracovaný program alebo plán. Prílohou e-mailu je aj riadna faktúra dodávateľa, už uhradená.
6. V prípade, ak si objednávateľ objedná typ služby Štandard alebo Premium, dodávateľ je povinný poskytnúť objednávateľovi (i) e-mailovú alebo (ii) e-mailovú a telefonickú podporu trénera (podľa objednaného typu služby) počas štvormesačnej doby, ktorá začína plynúť v deň nasledujúci po dni odoslania na mieru vypracovaného programu alebo plánu objednávateľovi.
7. V prípade, ak objednávateľ udelí dodávateľovi výslovný súhlas so začatím poskytovania služby pred uplynutím lehoty na odstúpenie od tejto zmluvy spolu s vyhlásením o tom, že bol riadne poučený podľa čl. IV. ods. 3. písm. d) týchto VOP, vznikne dodávateľovi povinnosť poskytnúť objednávateľovi objednanú službu do 7 dní odo dňa zaplatenia ceny v celom rozsahu.

Článok V.

Poučenie o uplatnení práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy

1. Objednávateľ má právo odstúpiť od zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní odo dňa uzavretia zmluvy, pokiaľ mu objednávka nebola už doručená - odoslaná! Nakoľko sa jedná o službu, vypracovanie programu pre konkrétneho človeka, s jeho vstupnými parametrami, po vypracovaní programu a jeho doručení klientovi, právo na odstúpenie zmluvy objednávateľovi zaniká! Zmluva sa považuje za uzatvorenú doručením potvrdzujúcej e-mailovej správy od dodávateľa o prijatí objednávky, bez ohľadu na skutočnosť, či sa objednávateľ oboznámil s obsahom správy o prijatí objednávky.
2. Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy objednávateľ informuje dodávateľa o svojom rozhodnutí odstúpiť od zmluvy jednoznačným písomným vyhlásením zaslaným na adresu dodávateľa: Ladislav Kindernay – LEAD 1, IČO: 43 330 347, miesto podnikania: Rudlovská cesta 52, 974 01 Banská Bystrica, alebo na e-mail: laco/zavináč/lead1.eu, alebo elektronicky prostredníctvom internetovej stránky w w w .laco.lead1. e u vyplnením a zaslaním vzorového formulára na odstúpenie od zmluvy. Ak objednávateľ využije túto možnosť, prijatie odstúpenia od zmluvy mu dodávateľ bezodkladne potvrdí e-mailom.
3. Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak objednávateľ zašle oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy.
4. Po odstúpení od zmluvy v prípade že objednávateľovi nebol doručený predmet zmluvy, teda objednaný program, dodávateľ vráti objednávateľovi všetky platby, ktoré objednávateľ uhradil v súvislosti s uzavretím zmluvy, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia od tejto zmluvy. V prípade, že objednaný program doručený bol, objednávateľovi zaniká právo na vrátenie platby za program. Ich úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký použil pri platbe objednávateľ, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov.
5. Ak však objednávateľ požiadal o začatie poskytovania služieb počas plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy, má povinnosť uhradiť dodávateľovi cenu za skutočne poskytnuté plnenia do dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy dodávateľovi.

Článok VI.

Reklamácia

1. Dodávateľ zodpovedá za to, že služby sú poskytnuté objednávateľovi podľa podmienok a kritérií dohodnutých v tejto zmluve.
2. Objednávateľ je oprávnený vady poskytnutých služieb písomne reklamovať u dodávateľa, v lehote 10 dní od poskytnutia služieb dodávateľom. Na neskoršiu reklamáciu dodávateľ nie je povinný prihliadnuť, bude považovaná iba za informáciu, z ktorej nevyplývajú dodávateľovi žiadne povinnosti.
3. Dodávateľ reklamáciu posúdi a oznámi písomne výsledok vybavenia reklamácie do 14 dní odo dňa je prevzatia objednávateľovi.
4. V prípade, ak je reklamácia opodstatnená, dodávateľ vykoná nápravné opatrenie. V prípade, ak reklamácia nie je opodstatnená, oznámi dodávateľ túto skutočnosť písomne objednávateľovi.
5. Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má objednávateľ právo aby bola vada bezplatne, bezodkladne a riadne odstránená.
6. Ak ide vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni riadnemu využitiu poskytnutých služieb, má objednávateľ právo na primeranú zľavu z ceny alebo na odstúpenie od zmluvy. Na odstúpenie od zmluvy sa primerane použijú ustanovenia čl. V. týchto VOP.
7. Dodávateľ nezodpovedá za výsledok dosiahnutý objednávateľom cvičením a/ alebo stravovaním podľa programu/ plánu vypracovaného dodávateľom.
8. Dodávateľ nezodpovedá za zdravotný stav objednávateľa a nezodpovedá za ujmu na zdravý objednávateľa spôsobenú pri cvičení a / alebo stravovaní podľa programu/ plánu vypracovaného dodávateľom.
9. Ak objednávateľ, ktorý si objednal typ služby Standard alebo Premium, nevyužil e-mailovú alebo e-mailovú a telefonickú podporu trénera z dôvodov na strane objednávateľa, nemá nárok na vrátenie ceny ani jej časti.

Článok VII.

Ochrana osobných údajov

1. Osobné údaje sú spracúvané v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.
2. Dodávateľ neposkytuje osobné údaje objednávateľa tretej osobe, okrem štátnych orgánov v prípade kontroly.
3. Objednávateľom poskytnuté údaje sú spracúvané výhradne za účelom poskytnutia riadneho plnenia objednávateľovi.

Článok VIII.

Záverečné ustanovenia

1. Dodávateľ si vyhradzuje právo meniť a dopĺňať tieto všeobecné obchodné podmienky. V prípade zmeny všeobecných obchodných podmienok, zmluva uzatvorená medzi dodávateľom a objednávateľom sa spravuje všeobecnými obchodnými podmienkami v znení platnom a zároveň zverejnenom na stránke dodávateľa v momente odoslania objednávky objednávateľom.
2. Tieto všeobecné obchodné podmienky sú zverejnené na internetovej stránke www.laco.lead1.eu.
3. Vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán výslovne neupravené v týchto všeobecných obchodných podmienkach sa riadia príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka (zákon č. 40/1964 Zb.), zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho.
4. Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 02.02.2018.

 
ONLINE TRÉNER     OSOBNÝ TRÉNER     PROFIL     KONTAKT  


trener nabratie svalov
Jožo Bucha - premena postavy
účastník súťaže - Do formy
trener chudnutie
mínus 60 kilo -
Bebe
účastníčka súťaže - Do formy
vypracovanie programu na chudnutie
Prešiel jeden rok -
Barborka Tirčová

...VIAC PREMIEN

   

ONLINE TRÉNING

       

OSOBNÝ TRÉNING

STRAVA      ¦      FAQ      ¦      SYSTÉM

TAGY:
Refurbished

Strechy BBwww . wallpaperbetter . com   sportviking . com . ua

     
PayPal Logo ssl secure logo lonestar

Jak psát web